Sales Development Representative at Mediafly | Powderkeg