Senior Financial Analyst (Strategic Finance) at ANGI | Powderkeg